Skip to content

Нормативно правовий акт поняття і ознаки

Скачать нормативно правовий акт поняття і ознаки txt

Поняття і ознаки нормативного акта. Основними ознаками нормативно-правового акту є: приймається уповноваженими суб'єктами правотворчості (державними правотворчими органами або народом); - виражає волю ознаки частини населення або всього народу  Нормативно-правові акти можна нормативно за різними критеріями: акт. Перед тим як правовий до визначення поняття нормативний акт, з'ясуємо, поняття розуміють під поняттям акт. Поняття та ознаки. Нормативний акт -- акт правотворчості, що виходить з компетентного державного органу та містить норми права.

Нормати́вно-правови́й а́кт — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими на це суб’єктами нормотворчості у визначеній формі та за встановленою процедурою, спрямований на встановлення, зміну або скасування норм права. Іншими словами, нормативно-правовий акт — це документ, прийнятий у визначеному порядку компетентним органом публічної влади, у якому містяться норми права.

Нормативно-правовий припис: поняття, структура, види. Форми викладу юридичних норм у нормативно-правових актах. Нормативно - правовий припис – це вміщене у статті н-п акта логічно і граматично завершене судження загального характеру. Норми права (те ж саме, що і нормативно-правові приписи) мають свою структуру. Вони складаються з трьох членів: диспозиції, гіпотези, санкції.

Нормативно-правові приписи поділяються на види, згідно їх форми вираження: а) зобов'язуючі (тобто дозволяють здійснення існуючих у нормі (приписі) дій; б) забороняючі (є прямою вказівкою на правило поведінки). Нормативно-правовий акт — це прийнятий у встановленому порядку компетентним суб'єктом офіційний письмовий документ, в якому в односторонньому вольовому порядку встановлюються, змінюються чи скасовуються норми права.

Нормативно-правовий акт є основним джерелом права в Україні і характеризується такими ознаками: 1) приймається спеціально уповноваженими на те суб'єктами (органами держави та органами місцевого самоврядування); 2) є офіційним письмовим документом, який має обов'язкові атрибути: назву (закон, указ, постанова тощо), найменування суб'єкта, що його прийняв (Президен.

нормативний правовий акт підзаконний. Розділ І. Юридична природа нормативного акта. Поняття і ознаки нормативного акта. Перед тим як перейти до визначення поняття нормативний акт, з'ясуємо, що розуміють під поняттям акт. Саме поняття «акт», має кілька значень, таких як дії, вчинки. Якщо акт - це дія, вчинок, то дії спрямовані на досягнення певного результату, незалежно від того, ким вони здійснюються, можна вважати правовими актами.

Однозначної визначення поняття «акт» у науковій літературі немає. Одні автори «актом» називають дії виконавчо-розпорядчого характеру, спрямовані на встано. Здійснювати систематизацію нормативно-правових актів необхідно для: усунення протиріч між нормативними актами.

- підвищення якості й ефективності законодавства. - забезпечення приступності його використання громадянами, державними органами, громадськими організаціями, комерційними структурами. Ознаки нормативно-правового акта: 1) приймається чи санкціонується уповноваженими органами держави (правотворчими органами) або народом (референдум); 2) завжди містить нові норми права або змінює (скасовує) діючі, чітко формулює зміст юридичних прав і обов'язків; 3) відповідає Конституції, міжнаро.

Поняття, види і призначення нормативно-правових актів як головного юридичного джерела і форми права; принципи вступу в дію, втрата ними юридичної сили; систематизація. Закон і підзаконний акт: ознаки, реквізити, межі дії у часі, просторі і. Работа по теме: петращук. Глава: 1. Нормативно-правовий акт, його ознаки та класифікація. ВУЗ: НАВД. Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції: функцію юридичного джерела права і функцію форми права, тобто виступає як спосіб існування і вираження норм права.

Ознаки нормативно-правового акта: 1) приймається або санкціонується уповноваженими органами держави (правотворчими органами) або народом (через референдум); 2) завжди містить нові норми права або змінює (скасовує) чинні, чітко формулює зміст юридичних прав і обов'язків; 3) приймається з дотриманням певної процедури; 4) має форму письмового акта-документа і точно визначені реквізити: а) вид акта (закон, указ, постанова);.

PDF, fb2, djvu, txt